Nghiên cứu, xây dựng Khung phát triển phần mềm trên nền tảng web (Core Framework) trong ngành Tài nguyên và Môi trường

Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của CNTT, đặc biệt là sự bùng nổ thông tin trên Internet dẫn tới các ứng dụng phần mềm trên nền web cũng phát triển không ngừng. Hệ quả là các nhà phát triển phần mềm đã gần như hướng người dùng lên internet, tạo ra các môi trường để kết nối, chia sẻ và đặc biệt là hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và làm việc trên môi trường web. Chính vì những vấn đề này, các đơn vị phát triển phần mềm chuyên nghiệp đều có xu hướng xây dựng và phát triển một Khung phát triển phần mềm trên nền tảng web (Core Framework) để giảm chi phí phát triển phần mềm, tăng tính kế thừa và tái sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng của các sản phẩm phần mềm.

Khung phát triển phần mềm trên nền tảng web là một bộ mã nguồn được xây dựng, phát triển và đóng gói bởi những nhà phát triển phần mềm. Khung phát triển phần mềm sẽ cung cấp một cấu trúc phát triển chuẩn phục vụ xây dựng và phát triển các ứng dụng trên nền tảng web. Đi kèm theo là một kho thư viện gồm nhiều lớp, hàm xử lý được đặt trong các không gian tên riêng (namespace). Xây dựng được Khung phát triển phần mềm dùng chung trong ngành tài nguyên và môi trường làm nền tảng để phát triển các ứng dụng trên nền web, GIS (Geographic Information System). Tiến tới nâng cấp, hoàn thiện các trang thông tin điện tử của các đơn vị trong ngành Tài nguyên và Môi trường đáp ứng theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP (Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện của cơ quan nhà nước).

Sản phẩm của đề tài là bước tiến lớn hướng đến xây dựng và phát triển các sản phẩm phần mềm chuyên nghiệp, góp phần tăng hiệu quả đầu tư, rút ngắn thời gian thực hiện các dự án công nghệ thông tin nói chung và xây dựng trang thông tin điện tử, ứng dụng web nói riêng do kế thừa và tái sử dụng lại các chức năng cốt lõi của Khung phát triển phần mềm trên nền tảng web (Core Framework). Do nhóm nghiên cứu bao gồm Cơ quan chủ trì Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng phối hợp với Chủ nhiệm đề tài Trần Huy Cường thực hiện nghiên cứu với mục tiêu Xây dựng được Khung phát triển phần mềm dùng chung trong ngành tài nguyên và môi trường làm nền tảng phát triển các ứng dụng trên nền web, GIS.

Đề tài đã thực hiện đầy đủ, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đề ra các nội dung công việc đã được phê duyệt trong Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và Hợp đồng khoa học và công nghệ.

Sản phẩm của đề tài đã được thử nghiệm tại Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Từ kết quả thử nghiệm đã chỉnh sửa những tồn tại có thể thực hiện được và ghi nhận những tồn tại cần có thời gian nghiên cứu tiếp theo. Sản phẩm của đề tài có thể tiếp tục phát triển và triển khai ứng dụng rộng rãi tại các đơn vị trong ngành tài nguyên và môi trường, và những vấn đề tồn tại không làm ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu của đề tài.

Đề tài “Nghiên cứu, xây dựng Khung phát triển phần mềm trên nền tảng web (Core Framework) trong ngành Tài nguyên và Môi trường” là đề tài có tính cấp thiết cao đối với nhu cầu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường. Dưới đây là những kết quả chính mà đề tài đã đạt được:

- Đề tài đã phân tích và đánh giá được hiện trạng nguồn nhân lực, hiện trạng hạ tầng và tình hình, nhu cầu ứng dụng Công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc ngành tài nguyên môi trường.

- Đề tài đã phân tích, đánh giá được các khung phát triển phần mềm trên nền tảng web của các công ty trong nước và quốc tế từ đó đưa ra được mô hình kiến trúc tổng thể của Khung phát triển phần mềm trên nền tảng web trong ngành Tài nguyên và Môi trường.

- Đề tài đã nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật công nghệ phục vụ việc xây dựng Khung phát triển phần mềm trên nền tảng web.

- Phần mềm Khung phát triển phần mềm trên nền tảng web trong ngành Tài nguyên và Môi trường được xây dựng thành công theo khối lượng và tính năng đã đăng ký. Phần mềm đã được đăng ký sở hữu trí tuệ theo đúng quy định của Pháp luật.

- Việc ứng dụng Khung phát triển phần mềm để xây dựng Trang thông tin điện tử của Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đạt kết quả tích cực, đáp ứng được nhu cầu cần quản lý của đơn vị triển khai thử nghiệm.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 15848/2018) tại Cục Thông tin KHCNQG.

Đ.T.V (NASATI)