Nghiên cứu xây dựng Danh mục công nghệ khuyến khích phát triển ngành năng lượng mặt trời và Xây dựng Dự thảo Qui chuẩn Kỹ thuật đối với hệ thống điện mặt trời nối lưới

Nhóm nghiên cứu của PGS.TS. Đặng Đình Thông tại Viện Công Nghệ sạch - Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu xây dựng Danh mục công nghệ khuyến khích phát triển ngành năng lượng mặt trời và Xây dựng Dự thảo Qui chuẩn Kỹ thuật đối với hệ thống điện mặt trời nối lưới” trong thời gian từ năm 2016 đến 2017.

Sau thời gian 24 tháng triển khai nhiệm vụ (NV), nhóm các tác giả thực hiện NV của Viện Công Nghệ sạch, Hiệp Hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam đã hoàn thành các nội dung và giao nộp các sản phẩm sau đây, cụ thể đã hoàn thành 6 nội dung được thể hiện qua 6 chương trong Báo cáo Tổng hợp kết quả thực hiện NV, gồm:

1) Tham quan, khảo sát thực tế 6 cơ sở ngiên cứu, ứng dụng và sản xuất kinh doanh về các công nghệ năng lượng tái tạo (NLTT) ở Việt Nam.

2) Đánh giá tiềm năng và hiện trạng khai thác ứng dụng NLTT ở Việt Nam bao gồm các nguồn và công nghệ thủy điện, điện gió, sinh khối, NLMT và địa nhiệt.

3) Tổng quan, cập nhật về hiện trạng và xu thế phát triển của các công nghệ NLMT trên thế giới và VN, phân tích các đặc điểm cùa từng công nghệ NLMT.

4) Nghiên cứu, xây dựng và kiến nghị Danh mục các công nghệ NLMT phù hợp với điều kiện Việt nam cần khuyến khích đầu tư, phát triển. Đã kiến nghị 2 công nghệ NLMT là công nghệ Quang điện và công nghệ Nhiệt mặt trời nhiệt độ thấp, đồng thời chỉ ra các ứng dụng phù hợp và hiệu quả của các công nghệ được lựa chọn.

5) Xây dựng Dự thảo các Quy chuẩn kỹ thuật Điện mặt trời nối lưới. Trên cơ sở các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn quốc tế và khu vực và dựa trên các yêu cầu kỹ thuật về xây dựng và vận hành lưới điện hiện hành của Việt nam đã xây dựng và đề xuất Dự thảo 20 Quy chuẩn kỹ thuật đối với hệ nguồn điện mặt trời nối lưới ở Việt nam. Các Quy chuẩn kỹ thuật này đã được tham vấn ý kiến của các chuyên gia thông qua các Hội thảo do Viện Công nghệ sạch tổ chức.

6) Đã nghiên cứu xây dựng và kiến nghị chính sách, giải pháp và lộ trình phát triển NLTT nói chung và điện mặt trời nói riêng ở Việt Nam.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 15152) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

N.P.D (NASATI)