Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy tuyển từ cho Nhà máy Sàng tuyển than Vàng Danh 2

Theo qui hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020 và triển vọng đến năm 2030 - Qui hoạch điều chỉnh (tại quyết định của thủ tướng chính phủ số 403/QĐ-TTg ngày 14.03.2016), kế hoạch đến năm 2020 ngành than sẽ triển khai xây dựng mới 05 nhà máy sàng tuyển than tập trung ở vùng Quảng Ninh, trong đó có nhà máy sàng tuyển Vàng Danh 2 (VD2). Như vậy có thể thấy nhu cầu về máy tuyển từ là tương đối lớn. Vì thế, TS. Đàm Hải Nam cùng nhóm nghiên cứu tại Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy tuyển từ cho Nhà máy Sàng tuyển than Vàng Danh 2” trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2018.

Mục tiêu của đề tài là làm chủ thiết kế, công nghệ chế tạo máy tuyển từ, tạo tiền đề về cơ sở lý thuyết và thực tiễn để chế tạo máy tuyển từ sử dụng trong các nhà máy tuyển tương tự trong tương lai.

Sau hơn 2 năm tích cực thực hiện, đề tài đã hoàn thành khối lượng các nội dung chính mà đề tài đã đăng ký thực hiện. Sản phẩm của đề tài bao gồm:

- Sản phẩm dạng I: 04 máy tuyển từ ký hiệu MTT80/170 đã và đang vận hành đạt yêu cầu tại Nhà máy Sàng tuyển Than Vàng Danh 2, được chủ đầu tư xác nhận thông qua các Biên bản nghiệm thu.

- Các sản phẩm dạng II bao gồm:

+ 01 bộ tài liệu tính toán thiết kế, chế tạo máy tuyển từ MTT80/170, trong đó bao gồm các chuyên đề tính toán thiết kế và bộ bản vẽ thiết kế đầy đủ kích thước, yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo độ tin cậy và là cơ sở để tiến hành chế tạo sản phẩm;

+ 01 bộ Quy trình công nghệ chế tạo máy tuyển từ MTT80/170, phù hợp với điều kiện công nghệ chế tạo trong nước. Bộ quy trình này cùng với bộ bản vẽ là tài liệu quan trọng quyết định đến tính năng kĩ thuật, chất lượng và giá thành của sản phẩm;

+ 01 bộ Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng máy tuyển từ MTT80/170 để phục vụ công tác lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.

+ 09 báo cáo chuyên đề theo các nôi dung đã đăng ký.

Các sản phẩm dạng I do đề tài tạo ra đã được đưa vào phục vụ sản xuất, có các thông số kỹ thuật vận hành đạt được theo yêu cầu thiết kế, có chất lượng tốt, tương đương với sản phẩm mẫu do Nga sản xuất, bảo đảm độ tin cậy, an toàn cao trong sử dụng, được bảo hành kỹ thuật 18 tháng, được đơn vị sử dụng tín nhiệm.

Việc nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy tuyển từ hiện nay là cấp thiết và mang lại hiệu quả thực tế. Kết quả của đề tài đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất và góp phần thay thế sản phẩm nhập khẩu, tăng cường sản phẩm cho ngành cơ khí Việt Nam, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 16811/2019) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

N.P.D (NASATI)