Nghiên cứu mô hình hỗ trợ phát triển hạ tầng viễn thông công ích bằng mô hình hợp tác công tư (PPP)

Trong tình hình nhu cầu vốn đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Việt Nam nói chung và mỗi địa phương nói riêng là rất lớn, trong khi đó ngân sách nhà nước thì có hạn, vốn của các nhà tài trợ ngày càng thu hẹp, mô hình đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP) có khả năng như một đòn bẩy để huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân cả trong và ngoài nước cho đầu tư cơ sở hạ tầng trong tình hình hiện nay.

Với mô hình PPP, Nhà nước sẽ thiết lập các tiêu chuẩn về cung cấp dịch vụ và tư nhân được khuyến khích cung cấp bằng cơ chế thanh toán theo chất lượng dịch vụ. Đây là hình thức hợp tác tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và cung cấp dịch vụ công ích chất lượng cao, nó sẽ mang lại lợi ích cho cả nhà nước và người dân.

Trong thực tế việc đầu tư hạ tầng viễn thông công ích (VTCI) trong chương trình 1168 còn nhiều hạn chế do các quy định và chính sách triển khai thực hiện được ban hành không kịp thời. Do vậy, việc tìm kiếm giải pháp chính sách PPP trong đầu tư hạ tầng viễn thông công ích là cách làm cần thiết để tháo gỡ khó khăn này. Xuất phát từ lý do trên, năm 2020, nhóm nghiên cứu của TS. Bùi Xuân Chung tại Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu mô hình hỗ trợ phát triển hạ tầng viễn thông công ích bằng mô hình hợp tác công tư (PPP).

Đề tài hướng đến thực hiện mục tiêu: nghiên cứu cơ sở lý luận cho việc áp dụng phương thức PPP để thực hiện đầu tư hạ tầng VTCI; phân tích áp dụng phương thức PPP để thực hiện đầu tư hạ tầng VTCI; và đề xuất áp dụng phương thức PPP để thực hiện đầu tư hạ tầng VTCI.

Đề tài đã thu được các kết quả sau:

- Nghiên tổng hợp khái quát các lý thuyết về các phương thức phổ cập dịch vụ viễn thông.

- Khái quát các lý thuyết liên quan đến PPP trong phát triển hạ tầng viễn thông công ích.

- Khái quát các quy đinh pháp lý tại Việt Nam về hợp tác công tư.

- Đề xuất các nội dung ứng dựng mô hình PPP trong hỗ trợ hạ tầng viễn thông công ích tại Việt Nam.

Ngoài ra, nhóm đề tài cũng đã đề xuất kế hoạch hành động và dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện đầu tư hạ tầng VTCI thông qua mô hình PPP.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 18122/2020) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

N.P.D (NASATI)