Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo tại các tỉnh vùng Trung bộ

Mặc dù đã có nhiều quan tâm từ phía Nhà nước, cơ quan quản lý các địa phương trong vùng, nhiều văn bản, chính sách, nghiên cứu nhằm phát triển mạnh hơn lĩnh vực năng lượng tái tạo cho khu vực Vùng Trung Bộ, tuy nhiên, thực tế thực hiện và triển khai còn khá hạn chế. Mặc dù chưa có thống kê chính thức nhưng ước thực hiện quy hoạch năng lượng tái tạo Vùng Trung Bộ chỉ đạt ở mức trên dưới 10% (trừ lĩnh vực thủy điện và sinh khối đạt tỷ lệ khá, còn lại đều chưa đáp ứng đúng mục tiêu).

Do vậy, đề tài “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo tại các tỉnh vùng Trung Bộ“ do nhóm nghiên cứu Cơ quan chủ trì là Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương phối hợp cùng Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Trường Minh có ý nghĩa quan trọng, góp phần hiện thực hóa các định hướng, mục tiêu mà chiến lược, quy hoạch năng lượng tái tạo của khu vực các tỉnh vùng Trung Bộ đã đề ra.

Vùng Trung Bộ là vùng được các chuyên gia nhận định là có tiềm năng lớn trong khai thác và sử dụng nguồn NLTT. Quy hoạch phát triển NLTT vùng Trung Bộ đến năm 2020, có xét đến năm 2030 cũng đã được Bộ Công Thương phê duyệt từ rất sớm; QHĐ VII cũng đã được hiệu chỉnh, trong đó có nêu rõ tỷ trọng đóng góp của các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống điện quốc gia; Bên cạnh đó, một số địa phương trong tỉnh cũng đã chủ động lập quy hoạch NLTT riêng. Tuy nhiên cho đến nay, việc thực hiện quy hoạch chưa được nhiều địa phương quan tâm thực hiện. Tỷ lệ nguồn năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn của hệ thống điện quốc gia còn rất nhỏ (không đáng kể). Vì vậy Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo tại các tỉnh vùng Trung Bộ” có ý nghĩa rất lớn trong việc hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra trong Quy hoạch phát triển NLTT vùng Trung Bộ cũng như mục tiêu cơ cấu nguồn trong QHĐ VII hiệu chỉnh và chính sách năng lượng quốc gia. Bên cạnh đó, đề tài cũng là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc soạn thảo Luật năng lượng tái tạo, các cơ chế chính sách hỗ trợ, ưu đãi cho các địa phương có tiềm năng, các nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Giúp các địa phương có định hướng trong việc lập quy hoạch các nguồn NLTT riêng cho địa phương.

Thực hiện Đề tài “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo tại các tỉnh vùng Trung Bộ”, nhóm nghiên cứu đạt được một số kết quả, tóm tắt sau đây:

- Đánh giá sơ bộ tiềm năng từng dạng NLTT trên địa bàn các tỉnh trong vùng Trung Bộ, phân loại khu vực có khả năng khai thác và đưa ra một số mô hình ứng dụng có thể triển khai được tại vùng.

- Phân tích được hiện trạng sử dụng các loại hình NLTT trên địa bàn các tỉnh trong vùng. So sánh và đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch phát triển NLTT vùng Trung Bộ đến năm 2020, có xét đến năm 2030. Đưa ra được các nguyên nhân, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện quy hoạch.

- Đưa ra được những yếu tố có tác động lớn đến việc nâng cao hơn nữa tỷ lệ sử dụng NLTT trong vùng. Trên cơ sở đó, đánh giá khả năng khai thác các nguồn năng lượng tái tạo trong vùng nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng nguồn này.

- Đưa ra từng nhóm giải pháp nhằm đạt được mục tiêu đề ra của đề tài như: Giải pháp về công tác quản lý hỗ trợ pháp lý của Nhà nước cho phát triển NLTT; giải pháp về nguồn nhân lực cho lĩnh vực NLTT; Giải pháp về khoa học công nghệ… đưa ra được phân bố không gian cho từng loại hình ứng dụng NLTT trong vùng.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 15346/2018) tại Cục Thông tin KHCNQG.

Đ.T.V (NASATI)