Nghiên cứu đề xuất giải pháp chia sẻ, khai thác thông tin, dữ liệu quản lý nhà nước trên cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường

Việc tổng hợp thông tin, dữ liệu quản lý tài nguyên và môi trường tại địa phương của Bộ hiện tại chủ yếu thông qua kênh báo cáo, bao gồm báo cáo định kỳ hàng tháng (gửi về Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ); báo cáo chuyên ngành theo các lĩnh vực định kỳ hoặc đột xuất (gửi trực tiếp các đơn vị chuyên môn). Theo quy định pháp luật, rất nhiều quy định về ngành cần được công khai trên Trang/Cổng thông tin điện tử... Tuy nhiên, hiện tại, hầu hết các thông tin, dữ liệu này đều được tổng hợp thủ công, qua nhiều "tầng/đầu mối".

Trong khi nhu cầu chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ với các địa phương ngày càng lớn; hơn nữa, nội dung thông tin cần chia sẻ ngày càng nhiều, nhưng hiện tại chưa có cơ chế và giải pháp thực hiện. Vì thế, nhóm nghiên cứu của ThS. Vũ Hoàng Hải tại Trung tâm cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp chia sẻ, khai thác thông tin, dữ liệu quản lý nhà nước trên cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường” từ năm 2017 đến năm 2019.

Đề tài hướng thực hiện mục tiêu sau: đề xuất và xây dựng giải pháp kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin, dữ liệu quản lý nhà nước giữa Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ với các Sở Tài nguyên và Môi trường phục vụ các yêu cầu quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong toàn ngành tài nguyên và môi trường.

Dưới đây là những kết quả chính mà đề tài đã đạt được:

- Đề tài đã đi sâu phân tích các mặt thuận lợi, khó khăn và những thách thức trong ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ tổng hợp, báo cáo cũng như định hướng đầu tư và ứng dụng những công nghệ mới.

- Đề tài nghiên cứu các quy trình nghiệp vụ trong công tác thu thập thông tin, dữ liệu, tổng hợp, báo cáo từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục các hạn chế hiện có.

- Phần mềm Hệ thống chia sẻ, khai thác thông tin, dữ liệu quản lý nhà nước được xây dựng thành công theo khối lượng và tính năng đã đăng ký.

- Việc thử nghiệm phần mềm Hệ thống chia sẻ, khai thác thông tin, dữ liệu quản lý nhà nước đạt kết quả tích cực. Phần mềm đã được đăng ký sở hữu trí tuệ theo đúng quy định của Pháp luật

Đề tài có tính cấp thiết cao đối với nhu cầu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác báo cáo, tổng hợp. Qua đó tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức dễ dàng tiếp cận với các chỉ tiêu, các báo cáo của các cơ quan quản lý nhà nước một cách nhanh chóng, thuận tiện. Bên cạnh đó, kết quả đề tài còn giúp nâng cao khả năng chia sẻ dữ liệu, hỗ trợ trong phối hợp liên ngành với các bộ, ngành có liên quan.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 17348/2020) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

N.P.D (NASATI)