Hội nghị Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN lần thứ 76 (COSTI-76) và các cuộc họp liên quan

Trong thời gian từ ngày 24-28/6/2019 tại Bali, Inđônêxia, Hội nghị Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN lần thứ 76 (COSTI-76) và các cuộc họp liên quan đã diễn ra với sự tham dự của các nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và các đối tác đối thoại ASEAN: EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Toàn cảnh Hội nghị.

Trong khuôn khổ hoạt động của Hội nghị COSTI-76, các cuộc họp diễn ra bao gồm: Cuộc họp Tiểu ban Phát triển nguồn lực và cơ sở hạ tầng ASEAN lần thứ 54 (SCIRD-54); Cuộc họp SCRID và Nhóm Chuyên gia sở hữu trí tuệ ASEAN (AWGIPC); Cuộc họp lần thứ 7 của Ban Tư vấn COSTI (BAC-7); Cuộc họp Nhóm đánh giá dự án (PAG), Cuộc họp lần thứ Phiên họp toàn thể của Hội nghị COSTI-76; Cuộc họp ASEAN với các đối tác đối thoại EU, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Phiên họp hẹp ASEAN COSTI về vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với các nước ASEAN tập trung trong các lĩnh vực: trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, tự động hoá, robotics.

Tại các cuộc họp này, các nước thành viên ASEAN đã tập trung thảo luận các nội dung sau: đánh giá tình hình triển khai Chương trình Hành động Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN (APASTI) giai đoạn 2016-2025, báo cáo đánh giá 3 năm (2016-2018) thực hiện APASTI; Lộ trình Đổi mới sáng tạo ASEAN giai đoạn 2019-2025; tiếp tục thúc đẩy cơ chế hợp tác với các đối tác đối thoại ASEAN nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ từ các Quỹ đối tác đối thoại như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, EU; tiếp tục thúc đẩy triển khai sáng kiến hợp tác như: Hội tụ hướng tới phát triển nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ASEAN về thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; Cơ sở hạ tầng tính toán hiệu năng cao ASEAN...; tình hình và biện pháp tăng cường hơn nữa hiệu quả sử dụng Quỹ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới ASEAN (ASTIF) đối với hoạt động hợp tác trong cơ chế COSTI.

Tại Hội nghị COSTI-76, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ban Tư vấn COSTI nhiệm kỳ 2018-2021. Theo đó, Việt Nam đã chủ trì Cuộc họp Nhóm Đánh giá dự án (PAG) và Cuộc họp lần thứ 7 của Ban Tư vấn COSTI (BAC-7), cùng các đại biểu tích cực thảo luận một số nội dung bao gồm: hướng dẫn liên quan đến quy trình đề xuất dự án; điều chỉnh khung đề xuất và đánh giá gia dự án, điều chỉnh Điều khoản tham chiếu của Nhóm PAG; biện pháp thúc đẩy hiệu quả để xuất, triển khai và đánh giá các dự án hợp tác trong cơ chế hợp tác COSTI.

Cũng tại Hội nghị COSTI-76, với vai trò là nước ASEAN điều phối quan hệ đối thoại với Nhật Bản, Việt Nam đã báo cáo cập nhật hoạt động hợp tác ASEAN-Nhật Bản trong khuôn khổ hoạt động COSTI và hoạt động dự kiến đăng cai tổ chức hướng tới việc đảm nhiệm Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Dự kiến, Hội nghị Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN chính thức lần thứ 18 (AMMSTI-18), Hội nghị COSTI lần thứ 77 và các cuộc họp liên quan sẽ được tổ chức vào tháng 10/2019 tại Singapo.

Nguồn: Vụ Hợp tác quốc tế