Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia và Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công thương phối hợp triển khai hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ

Ngày 14/5/2019, tại trụ sở Bộ Công Thương, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đã có buổi làm việc với Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công thương nhằm trao đổi công tác phối hợp trong việc tổ chức thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực thông tin và thống kê khoa học và công nghệ. 

Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có ông Trần Đắc Hiến - Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia và ông Trần Việt Hòa - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ cùng đại diện lãnh đạo và chuyên viên của hai đơn vị.

Tại buổi làm việc, ông Trần Đắc Hiến - Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đã nhấn mạnh, đến nay hành lang pháp lý cho hoạt động thông tin, thống kê KH&CN cơ bản được hoàn thiện. Năm 2019, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đã xây dựng kế hoạch làm việc với một số tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ bộ, ngành và địa phương nhằm kiểm tra, hướng dẫn, đồng thời trao đổi, nắm bắt việc tổ chức hiện tại các bộ, ngành. Từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ, ngành trong thời gian tới.

Ông Trần Việt Hòa - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ cho biết hoạt động thông tin khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương được triển khai và đạt nhiều kết quả. Bộ Công Thương đã tạo lập và phát triển các nguồn tin khoa học công nghệ phục vụ công tác dự báo, hoạch định chính sách, nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh…; xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Công Thương, các Trang thông tin điện tử chuyên ngành nhằm phổ biến rộng rãi công tác triển khai, kết quả hoạt động khoa học công nghệ của ngành đến đơn vị trong và ngoài ngành.

Bộ Công Thương đã triển khai nhiều hoạt động khác như đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và công bố thông tin nhiệm vụ khoa học công nghệ theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN; thực hiện chế độ báo cáo thống kê khoa học công nghệ theo quy định, đồng thời hướng dẫn các tổ chức khoa học công nghệ kết nối, tra cứu, khai thác, sử dụng các nguồn thông tin khoa học công nghệ hiện có.

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng nhau trao đổi, chia sẽ khó khăn, kinh nghiệm trong công tác quản lý, triển khai các hoạt động thuộc lĩnh vực thông tin và thống kê khoa học công nghệ. Qua đó, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đề xuất đẩy mạnh việc liên kết, tích hợp và chia sẻ dữ liệu giữa CSDL về khoa học công nghệ đặc thù của Bộ Công Thương với Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học công nghệ và giữa các Bộ, ngành với nhau. Đặc biệt, cần tăng cường phối hợp, phổ biến thông tin nhằm thúc đẩy việc khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn tin khoa học công nghệ quốc gia trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo...; xây dựng, hình thành cơ chế phối hợp, tạo điều kiện để các đơn vị nghiên cứu thuộc Bộ Công Thương tham gia sâu và rộng hơn với mạng lưới khoa học công nghệ quốc tế.

Kết thúc buổi làm việc, Cục trưởng Trần Đắc Hiến cảm ơn sự phối hợp trong công việc của Vụ Khoa học và Công nghệ, đồng thời mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các Bộ, ngành nhằm thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

NASATI