Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức "Hội nghị thông báo kết quả Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam”

Ngày 3/2/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Ban Cán sự đảng đã tổ chức thành công Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tuyến với 5 điểm cầu tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh bao gồm: Trụ sở Bộ KH&CN; Cục Thông tin KH&CN Quốc gia; Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Cục Sở hữu trí tuệ và Cục Công tác phía Nam.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đ/c Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN; đ/c Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ KH&CN; các đ/c viên Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ; Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ Bộ và toàn thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Bộ; Bí thư cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ; Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Bộ.

Đ/c Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết, sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội lần thứ XIII có nhiệm vụ tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; đánh giá công tác xây dựng Đảng và kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đ/c Lê Xuân Định, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ KH&CN báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Lê Xuân Định, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ KH&CN đã báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội lần thứ XIII đã thành công rất tốt đẹp, từ công tác chuẩn bị, các văn kiện, công tác nhân sự và đặc biệt là đã đề ra các quyết sách quan trọng cho sự phát triển của đất nước không chỉ trong thời gian ngắn hạn, mà còn có tầm nhìn dài hạn. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công trên 3 phương diện. Thứ nhất là quá trình chuẩn bị mọi mặt để tổ chức Đại hội, đặc biệt là là công tác chuẩn bị các Văn kiện trình Đại hội. Thứ hai là sự thành công về công tác nhân sự, kỹ lưỡng, nhiều mặt, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công tâm để Đại hội bầu được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có tâm, có tầm, gánh vác được trọng trách lãnh đạo đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới. Thứ ba là khâu tổ chức Đại hội về hậu cần, an ninh.

Theo Thứ trưởng Lê Xuân Định, trong thời gian qua, Bộ KH&CN cũng đã tham gia vào quá trình góp ý các văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIII, chưa bao giờ nội hàm về KH&CN và ĐMST được thể hiện một cách rõ nét trong các các nội dung văn kiện trình ở Đại hội lần này. Tại Đại hội có rất nhiều báo cáo tham luận, trong số 36 tham luận trình tại Đại hội đã đề cập sâu sắc về nội hàm KH&CN và ĐMST cả tầm tư duy chiến lược, định hướng chiến lược phát triển đất nước và phát triển các cực tăng trưởng của đất nước như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bắc Giang và các địa phương khác. Các tham luận thể hiện rất rõ KH&CN, ĐMST là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tại Hội nghị, những nội dung chính của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng đã được Thứ trưởng Lê Xuân Định trình bày. Theo đó, Nghị quyết nêu mục tiêu cụ thể đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triến, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Nghị quyết nêu rõ định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Trong đó có: Tập trung kiểm soát đại dịch COVD-19, tiêm chủng đại trà vaccine COVID-19 cho cộng đồng; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập; phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các khu vực, các vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh; có chính sách hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp trong nông nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ và giải quyết các tranh chấp dân sự, khắc phục những điểm nghẽn cản trở sự phát triển của đất nước.

Nghị quyết đã nêu 3 đột phá chiến lược, trong đó đột phá thứ hai tập trung vào: Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giả trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ ba, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.

Đại hội đã bầu BCH Trung ương Đảng khoá XIII gồm 200 đ/c (180 chính thức và 20 dự khuyết). BCH Trung ương Đảng đã bầu Bộ chính trị gồm 18 đ/c; đ/c Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ trọng trách Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khoá XIII. Ban Bí thư gồm một số đ/c Uỷ viên Bộ Chính trị được phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đ/c được bầu tại hội nghị. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 đ/c, do đ/c Trần Cẩm Tú làm chủ nhiệm. Đảng bộ Bộ KH&CN có 2 Lãnh đạo Bộ KH&CN được Đại hội tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Trung ương: Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt được bầu là 1 trong 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Thứ trưởng Bùi Thế Duy được bầu là 1 trong 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thứ trưởng Lê Xuân Định cũng đề nghị các Chi bộ cần quán triệt công tác tư tưởng đến cán bộ đảng viên về kết quả và đặc biệt là Nghị quyết của Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Lãnh đạo các đơn vị tiếp tục tích cực chủ động tham mưu với Bộ trưởng, Ban cán sự cùng Lãnh đạo Bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là cần cụ thể hóa ngay vào chương trình công tác của Bộ thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ và chương trình công tác trọng tâm của đơn vị để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt bày tỏ mong muốn các đ/c lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ cùng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần ĐMST, vượt qua khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

NASATI