Ban hành Thông tư quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BKHCN ngày ngày 17 tháng 6 năm 2021 quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về khoa học và công nghệ (KHCN).

Thông tư nêu rõ, đối tượng áp dụng gồm các cơ quan quản lý CSDLQG về KHCN thuộc Bộ KH&CN; các cơ quan, đơn vị chuyên môn về KHCN tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KHCN thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố; tổ chức KHCN và tổ chức khác có hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tổ chức cá nhân khác có liên quan đến việc xây dựng, quản lý, cập nhật và phát triển CSDLQG về KHCN. 

Thông tư quy định 4 nguyên tắc thiết kế cấu trúc dữ liệu thông tin đầu vào gồm: Bảo đảm thống nhất về cấu trúc của dữ liệu thông tin đầu vào giữa các dữ liệu thành phần của CSDLQG về KHCN; phù hợp với các mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành, địa phương quy định tại Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước; Bảo đảm kết nối, chia sẻ, trao đổi dữ liệu thông suốt giữa CSDLQG về KHCN và các CSDL về KHCN của bộ, ngành, địa phương; bảo đảm kết nối liên thông, chia sẻ thông tin với hệ thống thông tin điện tử một cửa, cổng dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương, Cổng Dịch vụ công quốc gia và các CSDL khác phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng nêu rõ nguyên tắc kết nối phải tuân thủ các quy định của pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; bảo đảm quyền khai thác dữ liệu hợp pháp theo quy định của pháp luật; không làm hạn chế quyền khai thác, sử dụng CSDLQG về KHCN của cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân do yếu tố kỹ thuật. Đồng thời, phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, các quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với CSDLQG về KHCN và các hệ thống thông tin kết nối với CSDLQG về KHCN. Phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ, kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh.

Việc bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu, gồm: Bảo đảm an toàn thông tin mạng theo quy định tại Luật An toàn thông tin mạng và các quy định hiện hành về an toàn, an ninh thông tin; Bảo đảm tính toàn vẹn, tin cậy, sẵn sàng khi lưu trữ, khai thác, trao đổi thông tin, dữ liệu. Áp dụng kỹ thuật mã hóa, thiết lập mật mã, ứng dụng chữ ký số và có cơ chế lưu trữ dự phòng, cơ chế phòng chống, kiểm soát mã độc tấn công dữ liệu khi được lưu trữ, trao đổi thông tin, dữ liệu quan trọng; Bảo đảm bảo mật thông tin dữ liệu trong hoạt động chuyển đổi số và lưu trữ các thành phần dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ; Bảo đảm bảo mật thông tin tài khoản, người dùng được cấp tài khoản truy cập với định danh duy nhất gắn với người dùng khi sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu. Người dùng chỉ được truy cập các thông tin phù hợp với quyền hạn của mình và có trách nhiệm bảo mật tài khoản truy cập được cấp. Mật mã đăng nhập, truy cập hệ thống thông tin phải có độ phức tạp cao (có độ dài tối thiểu 8 ký tự, có ký tự thường, ký tự hoa, ký tự số hoặc ký tự đặc biệt như !, @, #, $, %,...).

Thông tư cũng nêu rõ các nội dung về việc sử dụng bảng phân loại, yêu cầu kỹ thuật dữ liệu thông tin đầu vào, cấu trúc dữ liệu thông tin đầu vào, cấu trúc mã định danh.

Về trách nhiệm thi hành, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này; Bộ Khoa học và Công nghệ giao Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia hướng dẫn và tổ chức thực hiện Thông tư; Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021.

NASATI