Xây dựng hệ thống thông tin địa lý Đồng bằng Sông Cửu Long (Mekong Delta GIS)

GIS đã được áp dụng tại thành phố Cần Thơ và một số tỉnh vùng Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, khó khăn gặp phải là thiếu dữ liệu và dữ liệu không được cập nhật thường xuyên. Chất lượng dữ liệu không đồng nhất và bất cập từ nhiều nguồn, khuôn dạng và chuẩn dữ liệu không tương tích giữa các đơn vị. Do đó, giải pháp GIS cấp vùng là rất cần thiết để phục vụ công tác quản lý đô thị, giám sát hiệu quả diễn biến tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thiên tai, góp phần tạo các giải pháp phát triển bền vững cho vùng Tây Nam bộ.

Đề tài “Xây dựng Hệ thông tin địa lý đồng bằng Sông Cửu Long (MGIS)” do nhóm nghiên cứu của PGS.TS. Lê Văn Trung tại Trung tâm Địa Tin học thực hiện nhằm cung cấp thông tin tích hợp cho 13 Tỉnh/Thành phố. Giai đoạn 1 (2015 -2017) được triển khai thử nghiệm cho thành phố Cần Thơ, Tỉnh Vĩnh Long và An Giang nhằm thiết lập mô hình cơ sở dữ liệu GIS phù hợp để cung cấp thông tin phục vụ quản lý và quy hoạch cấp vùng thống nhất và hiệu quả. Ngoài ra, MGIS còn được thiết kế vận hành thống nhất, cho phép nhiều đơn vị kết nối khai thác dữ liệu cấp vĩ mô để phát triển phân hệ GIS theo điều kiện kỹ thuật của từng tỉnh/thành phố, nhằm đảm bảo hiệu quả trong hình thành MGIS có khả năng phát triển và mở rộng đáp ứng tất cả yêu cầu của người sử dụng GIS trong giai đoạn 2.

Kết quả đạt được của đề tài cho thấy hệ quản trị cơ sở dữ liệu MGIS có thể cung cấp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau đã được xây dựng, bao gồm cơ sở dữ liệu nền địa hình và chuyên đề GIS dùng chung cấp vùng (tỷ lệ 1/250.000) cấp Tỉnh/TP (1/100.000 và 1/50.000) và phân hệ quản lý thoát nước đô thị Cần thơ (1/2.000 và 1/5.000). Chương trình ứng dụng WebGIS với chức năng chia sẻ và cập nhật dữ liệu hỗ trợ cho nhiều cơ quan ứng dụng GIS hiện đại hóa công tác quản lý và tăng cường năng lực cung cấp thông tin để lập kế hoạch và quy hoạch phát triển vùng theo hướng bền vững. Ngoài ra, đề tài đã góp phần đào tạo và chuyển giao công nghệ ứng dụng GIS và Viễn thám cho 160 cán bộ trực tiếp tham gia xây dựng hệ thống GIS của địa phương, đây là nguồn nhân lực nồng cốt nhằm tạo nền tảng cho việc phát triển mở rộng ứng dụng MGIS cho toàn vùng Tây Nam Bộ giai đoạn 2.

Kết quả của đề tài đã tạo lập được CSDL GIS cấp vùng và tỉnh theo chuẩn quốc gia và mang tính pháp lý cao (do UBND cung cấp) để giải quyết vấn đề bất cập trong chia sẻ dữ liệu khi khởi tạo các phân hệ GIS của địa phương.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 15420) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

N.P.D (NASATI)