Xây dựng các phương pháp xác định (định tính và định lượng) sinh vật biến đổi gen và sản phẩm có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen đạt Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC17025

Cập nhật vào: Thứ sáu - 04/11/2022 13:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 859 In bài viết