Phân tích sự biến động và mối liên hệ giữa hệ protein của ty thể với quá trình sinh tổng hợp amino acid ở cây mô hình Mesembryanthemum crystallinum và Medicago truncatula trong điều kiện bất lợi của môi trường

Cập nhật vào: Thứ sáu - 20/08/2021 12:42 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 943 In bài viết