Nghiên cứu chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam và Cuba phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong bối cảnh quá trình nâng cấp mô hình kinh tế của Cuba và tiến trình đổi mới, hội nhập quốc tế của Việt Nam

Nghiên cứu chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam và Cuba phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong bối cảnh quá trình nâng cấp mô hình kinh tế của Cuba và tiến trình đổi mới, hội nhập quốc tế của Việt Nam

Thông qua nghiên cứu quá trình đổi mới cơ chế quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH, CN & ĐMST) của Việt Nam trong quá trình đổi mới...

  Trang trước  1 2 3 4 ... 78 79 80  Trang sau