Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá dựa trên kết quả thực hiện các chương trình và dự án phát triển năng lực của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) tại Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ hai - 19/09/2022 11:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 840 In bài viết