Nghiên cứu áp dụng một số quy trình xác định hóa chất bảo vệ thực vật và hóa chất khử trùng trong nước ăn uống (theo QCVN01:2009/BYT) bằng kỹ thuật sắc ký

Cập nhật vào: Thứ hai - 29/06/2020 11:21 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 931 In bài viết