Đầu tư đấu thầu mua sắm công Năm 2021

Ngày đăng : Thứ sáu - 30/07/2021 13:20 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

Ghi chú

1

Xây dựng phần mềm điều tra thống kê khoa học và công nghệ trực tuyến

500

(đã bao gồm các loại thuế, phí)

Ngân sách nhà nước

Chào hàng cạnh tranh thông thường, trong nước, đấu thầu qua mạng

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý III/2021

Trọn gói

04 tháng

2007/QĐ-BKHCN

162/QĐ-TTKHCN

172/QĐ-TTKHCN

HSMT

BCĐG

2

Gia hạn bản quyền phần mềm, các trang thiết bị, hệ thống bảo đảm an toàn an ninh thông tin cho VNNOC 

550 (đã bao gồm thuế, phí)

Ngân sách nhà nước

Chào hàng cạnh tranh thông thường, trong nước, đấu thầu qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý III/2021

Trọn gói

12 tháng

1998/QĐ-BKHCN

159/QĐ-TTKHCN

167/QĐ-TTKHCN

HSMT

BCĐG

3

In tài liệu khoa học và công nghệ năm 2021

446,699

(Đã bao gồm thuế, phí)

Ngân sách nhà nước

 

Chào hàng cạnh tranh thông thường, trong nước, đấu thầu qua mạng

 

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 

Quý III/2021

 

Trọn gói

 

04 tháng

 

1997/QĐ-BKHCN

148/QĐ-TTKHCN

164/QĐ-TTKHCN

HSMT

BCĐG

4 Mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu Science Direct và Scopus 40.000 Ngân sách nhà nước Đấu thầu rộng rãi, trong nước, đấu thầu qua mạng Một giai đoạn, hai túi hồ sơ Quỹ IV/2021 Trọn gói 12 tháng

2500/QĐ-BKHCN

184/QĐ-TTKHCN

199/QĐ-TTKHCN

HSMT

BCĐG

5 Mua sắm máy chủ phục vụ Đề án  1.500 Ngân sách nhà nước Đấu thầu rộng rãi, trong nước, đấu thầu qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 11/2021 Trọn gói 2 tháng

2723/QĐ-BKHCN

196/QĐ-TTKHCN

203/QĐ-TTKCHCN

HSMT

BCĐG

6 Gói thầu Kiểm định chất lượng hiện trạng công trình 67,182,755 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Quý IV/2021 Trọn gói 01 tháng

194/QĐ-TTKHCN

229/QĐ-TTKHCN

TBMT
7 Gói thầu Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 179,096,035 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Quý IV/2021 Trọn gói 02 tháng

194/QĐ-TTKHCN

222/QĐ-TTKHCN

TBMT
8 Gói thầu Thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 20,583,888 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Quý II/2022 Trọn gói 01 tháng

194/QĐ-TTKHCN

116/QĐ-TTKHCN

TBMT
9 Vệ sinh Trụ sở Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đợt 1 năm 2022 98.4 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 12/2021 Trọn gói 6 tháng 224/QĐ-TTKHCN