Công khai minh bạch năm 2022

Ngày đăng : Thứ năm - 13/01/2022 06:30 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

1. Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn

Tải file đính kèm tại đây

2. Công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (Lần 1)

Tải file đính kèm tại đây

3. Công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (Lần 2)

Tải file đính kèm tại đây.

4. Công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (Lần 3)

Tải file đính kèm tại đây.

5. Công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (Lần 4)

Tài file đính kèm tại đây

5. Công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (Lần 4)

Tài file đính kèm tại đây

6. Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021  của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Tài file đính kèm tại đây