Công khai minh bạch năm 2021

Ngày đăng : Thứ ba - 28/12/2021 10:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

1. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (Lần 1)

- Tải file đính kèm tại đây

2. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (Lần 2)

- Tải file đính kèm tại đây

3. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (Lần 3)

- Tải file đính kèm tại đây

4. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (Lần 4)

- Tải file đính kèm tại đây

5. Công khai minh bạch dự toán ngân sách năm 2021 của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (Lần 5)

- Tải file đính kèm tại đây