Công khai minh bạch năm 2020

Ngày đăng : Thứ tư - 29/12/2021 17:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

1. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (Lần 1)

- Tải file đính kèm tại đây

2. Công khai dự toán ngân sách năm 2020 (Lần 2) và Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

- Tải file đính kèm tại đây

3. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (Lần 3)

- Tải file đính kèm tại đây

4. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (Lần 4)

- Tải file đính kèm tại đây

5. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (Lần 5)

- Tải file đính kèm tại đây

6. Công khai Quyết toán ngân sách năm 2020 của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

- Tải file đính kèm tại đây

 

Các bài viết khác :