Công khai minh bạch năm 2019

Ngày đăng : Thứ tư - 29/12/2021 17:10 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

1. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

- Tải file đính kèm tại đây

2. Danh sách tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ

- Tải file đính kèm tại đây

3. Công văn về thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ

Công văn số 5104/BKHCN-TTKHCN

Công văn số 5105/BKHCN-TTKHCN

4. Quyết định số 590/QĐ-BKHCN ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ trực thuộc Cục Thông tin KH&CN quốc gia

- Tải file đính kèm tại đây

5. Quyết định số 591/QĐ-BKHCN ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giao dịch thông tin, công nghệ và thiết bị trực thuộc Cục Thông tin KH&CN quốc gia

- Tải file đính kèm tại đây

6. Quyết định số 592/QĐ-BKHCN ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về Tổ chức và hoạt động của Thư viện khoa học và công nghệ quốc gia trực thuộc Cục Thông tin KH&CN quốc gia

- Tải file đính kèm tại đây

7. Quyết định số 593/QĐ-BKHCN ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ trực thuộc Cục Thông tin KH&CN quốc gia

- Tải file đính kèm tại đây