Công khai minh bạch năm 2018

Ngày đăng : Thứ năm - 13/01/2022 10:04 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

1. Quyết định số 1785/QĐ-BKHCN ngày 26/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

- Tải file đính kèm tại đây

2. Quyết định số 194/QĐ-TTKHCN ngày 02/7/2018 của Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia ban hành quy chế làm việc của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

- Tải file đính kèm tại đây