Tìm kiếm nâng cao
STT Tên/Số ký hiệu Thời gian ban hành Nội dung trích yếu
1 Quyết định số 163/QĐ-TTKHCN 10/08/2021

v/v phân công thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 1979/QĐ-BKHCN ngày 26/7/2021 của Bộ trưởng Bộ KH&CN

Tải về
2 Nghị định 77/2020/NĐ-CP 24/07/2021

Quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động

Tải về
3 Thông tư 05/2021/TT-BKHCN 17/06/2021

Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của CSDL quốc gia về KH&CN

Tải về
4 Quyết định 1292/QĐ-BKHCN 21/05/2021

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 3084/QĐ-BKHCN ngày 24/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Tải về
5 Quyết định 1008/QĐ-BKHCN 29/04/2021

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ và Quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc phạm vi thực hiện của Bộ Khoa học và Công nghê (Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ)

Tải về
6 Thông tư 01/TT-BKHCN 01/03/2021

hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tải về
7 Nghị định 107/2020/NĐ-CP 14/09/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tải về
8 Nghị định 108/2020/NĐ-CP 14/09/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tải về
9 Thông tư 05/2020/TT-BVHTTDL 28/08/2020

Quy định về đánh giá hoạt động thư viện

Tải về
10 Luật 63/2020/QH14 18/06/2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tải về
11 Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL 25/05/2020

Quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện.

Tải về
12 Thông tư 01/2020/TT-BVHTTDL 22/05/2020

Quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện

Tải về
13 Nghị định 47/2020/NĐ-CP 09/04/2020

Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Tải về
14 Thông tư 29/2019/TT-BKHCN 27/12/2019

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về
15 Thông tư 18/2019/TT-BTTTT 25/12/2019

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành”

Tải về
16 Luật 52/2019/QH14 25/11/2019

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Tải về
17 Luật 46/2019/QH14 21/11/2019

Luật Thư viện

Tải về
18 Thông tư 10/2019/TT-BKHCN 29/10/2019

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

Tải về
19 Quyết định 3084/QĐ-BKHCN 24/10/2019

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

Tải về
20 Thông tư 10/2019/TT-BVHTTDL 10/10/2019

Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật

Tải về
1 2 3 4 5 6  Trang sau