Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 77/2020/NĐ-CP

Quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động

24/07/2021 Tải về
2 05/2021/TT-BKHCN

Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của CSDL quốc gia về KH&CN

17/06/2021 Tải về
3 01/TT-BKHCN

hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

01/03/2021 Tải về
4 108/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

14/09/2020 Tải về
5 107/2020/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

14/09/2020 Tải về
6 05/2020/TT-BVHTTDL

Quy định về đánh giá hoạt động thư viện

28/08/2020 Tải về
7 63/2020/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

18/06/2020 Tải về
8 02/2020/TT-BVHTTDL

Quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện.

25/05/2020 Tải về
9 01/2020/TT-BVHTTDL

Quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện

22/05/2020 Tải về
10 47/2020/NĐ-CP

Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

09/04/2020 Tải về
1 2 3 ... 9 10 11  Trang sau