Lãnh đạo cục

BAN LÃNH ĐẠO CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

CỤC TRƯỞNG


TS. TRẦN ĐẮC HIẾN
Số phòng: 202
Điện thoại: (024)-39341405
Email: trandachien@vista.gov.vn

PHÓ CỤC TRƯỞNG
 
 


Ths. ĐÀO MẠNH THẮNG
Số phòng: 214
Điện thoại: (024)-38262724
Email: 
daothang@vista.gov.vn
 


Ths. VŨ ANH TUẤN
Số phòng: 204
Điện thoại: (024)-38266739
Email: 
vuanhtuan@vista.gov.vn


Ths. TRẦN THỊ THU HÀ
Số phòng: 305
Điện thoại: (024)-39349118
Email: 
tranthithuha@vista.gov.vn