Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Địa chỉ: 24-26 Lý Thường Kiệt, Q Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại văn phòng: (04)-39349923
Fax: (04)-39349127 

              

Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia là đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, được thành lập trên cơ sở triển khai thực hiện Nghị định 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng như các Nghị định 159/2004/NĐ-CP ngày 31/8/2004 của Chính phủ về Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ, Nghị định 30/2006/NĐ-CP ngày 29/03/2006 của Chính phủ về Thống kê khoa học và công nghệ.

Tên giao dịch quốc tế của Cục là National Agency for Science and Technology Information (viết tắt là NASATI)

Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia được thành lập nhằm mục tiêu:

- Tăng cường và hoàn thiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin, thư viện, thống kê KH&CN;

- Đẩy mạnh các hoạt động và dịch vụ công trong lĩnh vực thông tin, thư viện, thống kê KH&CN, phát triển chợ công nghệ và thiết bị, phát triển mạng thông tin tiên tiến.
 
*
*    *

MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
CỦA CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Để thực hiện chức năng và nhiệm vụ do Bộ trưởng Bộ KH&CN giao, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia đề ra một số định hướng ban đầu cho hoạt động của Cục trong giai đoạn tới như sau:

1. Phát triển nguồn tin KH&CN nhằm đáp ứng một cách hiệu quả nhu cầu của xã hội trên cơ sở bổ sung và đẩy mạnh khai thác các nguồn tin trọng yếu của thế giới và trong nước

Tập trung vào:

- Tăng cường bổ sung tạp chí KH&CN thế giới với đó nhiều tạp chí hàng đầu có ý nghĩa thiết thực đối với Việt Nam;

- Bổ sung một cách hệ thống và chọn lọc các sách chuyên khảo và sách tra cứu có giá trị cao về các lĩnh vực KH&CN ưu tiên phát triển của Việt Nam;

- Bổ sung và tổ chức khai thác các nguồn thông tin sáng chế và thông tin tiêu chuẩn;

- Thu thập một cách hệ thống và đầy đủ các nguồn tin KH&CN trong nước, đặc biệt là các nguồn tài liệu báo cáo kết quả nghiên cứu, tài liệu hội nghị, hội thảo (thường gọi là "tài liệu xám”);

- Tăng cường mua quyền truy cập và sử dụng hiệu quả các nguồn tin có tính công cụ định hướng nghiên cứu, đánh giá hiệu quả, tác động của các công bố khoa học quốc tế (ISI Web of Knowledges, Scopus, Science finder, …);

- Đẩy mạnh công tác điều hòa, phối hợp trong bổ sung và phát triển nguồn tin KH&CN nước ngoài trên cơ sở phát triển Liên hiệp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN.

2. Phát triển dịch vụ phân tích thông tin có giá trị gia tăng cao đáp ứng nhu cầu lãnh đạo, quản lý trong hoạch định chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển, chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường

Tập trung vào:

- Tổ chức nghiên cứu và cung cấp các tổng quan phân tích theo các vấn đề thời sự hoặc theo đặt hàng (phản ánh đầy đủ lịch sử, hiện trạng, xu thế phát triển trên thế giới và ở nước ta có kèm theo các khuyến nghị được cân nhắc một cách toàn diện);
- Tổ chức nghiên cứu và cung cấp thông tin mang tính tình báo cạnh tranh (competitive intelligence), cảnh báo công nghệ (la veille technologique) hoặc thông tin phân tích thị trường,…

- Đáp ứng kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin cần thiết cho những yêu cầu tin đột xuất của lãnh đạo, quản lý;

- Tổ chức dịch vụ phân tích tin đặc nhiệm theo yêu cầu đặc biệt.

3. Triển khai và phát triển công tác thống kê KH&CN

Tập trung vào:

- Tổ chức triển khai Nghị định 30/2005/NĐ-CP về thống kê KH&CN trên quy mô cả nước;

- Hình thành và phát triển Trung tâm thống kê KH&CN - tổ chức thống kê ngành KH&CN.

4. Đẩy mạnh dịch vụ thông tin giao dịch công nghệ góp phần phát triển thị trường công nghệ Việt Nam

- Tổ chức và quản lý Techmart Việt Nam theo hướng xã hội hóa từng bước;

- Tổ chức và triển khai Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên cho khu vực phía Bắc và cả nước nói chung;

- Tăng cường và thúc đẩy thông tin giao dịch công nghệ giữa Việt Nam và các nước trên thế giới;

- Hoàn thiện và phát triển Sàn giao dịch công nghệ trên Internet (Techmart ảo);

- Tham gia các hoạt động hỗ trợ “hậu Techmart”;

- Tổ chức và triển khai Mạng thông tin công nghệ phục vụ các doanh nghiệp.

5. Phát triển Thư viện KH&CN Quốc gia hiện đại, ngang tầm khu vực Đông nam Á

Thư viện KH&CN Quốc gia sẽ được phát triển với các tiêu chí để trở thành:

- Thiên đường văn hóa đọc ở Việt Nam với sự phong phú và chất lượng tài liệu, tiện nghi hiện đại, dịch vụ chuyên nghiệp, môi trường thúc đẩy sáng tạo;

- có thể phục vụ hàng ngàn bạn đọc tại chỗ và hàng triệu bạn đọc từ xa;

- Thư viện tích hợp hài hòa giữa thư viện truyền thống và thư viện số;

- Nơi giao tiếp, gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ ý tưởng sáng tạo của giới tri thức nước nhà;

- Trung tâm phổ biến và quảng bá tri thức khoa học của nhân loại và của Việt Nam.

6. Đẩy mạnh phát triển và khai thác Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam - VinaREN, hạ tầng thông tin tiên tiến của Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo

Được khai trương và đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 2008, VinaREN là mạng truyền thông dùng riêng cho lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo với hạ tầng thông tin hiện đại bậc nhất nước ta, đạt trình độ khu vực và quốc tế. VinaREN hiện đã kết nối trên 50 viện nghiên cứu, trường đại học hàng đầu của nước ta tại hàng chục tỉnh, thành phố trong cả nước với cộng đồng trên 30 triệu nhà khoa học và đào tạo trên thế giới. Trong thời gian tới, VinaREN cần được phát triển và khai thác mạnh mẽ theo hướng:

- Đẩy mạnh việc ứng dụng tại các đơn vị thành viên trên cơ sở triển khai các chương trình hợp tác về nghiên cứu-đào tạo có sử dụng các ứng dụng và dịch vụ mạng tiên tiến, hiệu năng cao như: đào tạo từ xa, hội nghị trực tuyến, truyền hình chất lượng cao, điện toán lưới, multicasts, y học từ xa, nông nghiệp điện tử, văn hóa điện tử (e-culture), khoa học điện tử (e-science),…

- Chia sẻ thông tin và truy cập các nguồn tin trực tuyến, các thư viện điện tử trong nước và trên thế giới;

- Nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm các dịch vụ và ứng dụng mạng tiên tiến quy mô quốc gia và quốc tế;

- Duy trì đường truyền và nâng cấp công nghệ và băng thông theo nhu cầu trong nước và hội nhập quốc tế;

- Tăng cường và mở rộng hợp tác khu vực và quốc tế trong khuôn khổ TEIN3/TEIN4, APAN và GLORIAD;

- Từng bước mở rộng phạm vi kết nối và phục vụ để hỗ trợ thiết thực cho tất cả các phòng thí nghiệm trọng điểm, viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm xuất sắc, bệnh viện chủ chốt, doanh nghiệp KH&CN quan trọng của đất nước.

7. Đẩy mạnh công tác thông tin KH&CN phục vụ phát triển kinh tế-xã hội ở các địa phương, nông thôn, miền núi

- Tiếp tục hỗ trợ các địa phương nhân rộng mô hình cung cấp thông tin KH&CN phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tới tuyến huyện, xã;

- Hỗ trợ các địa phương xây dựng thư viện tích hợp về KH&CN và hình thành mạng lưới thông tin KH&CN tại địa phương kết nối với Trung ương và quốc tế;

8. Phát huy cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc, triển khai mạnh mẽ các sản phẩm và dịch vụ có thu, đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo nguồn lực và động lực phát triển cơ quan, đơn vị một cách mạnh mẽ và bền vững

- Hình thành và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trực thuộc hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm;

- Xây dựng và thực hiện cơ chế tài chính nội bộ đảm bảo phát triển bền vững.

9. Đẩy mạnh quản lý nhà nước về thông tin, thư viện và thống kê KH&CN. Tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế về thông tin, thư viện và thống kê KH&CN

- Quy định và hướng dẫn hoạt động thông tin, thư viện, thống kê KH&CN;

- Chỉ đạo và hướng dẫn hoạt động của mạng lưới các tổ chức dịch vụ thông tin KH&CN;

- Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho thông tin và thống kê KH&CN;

- Đầu tư phát triển các mạng thông tin KH&CN tiên tiến kết nối với khu vực và quốc tế;

- Phát triển Mạng thông tin nghiên cứu và phát triển Việt Nam;

- Đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế về thông tin, thư viện và thống kê KH&CN.