Tra cứu dịch vụ hành chính công

 


1:Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trực tuyến
2:Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệThủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt, nhiệm khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do các quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ cấp Trung ương, cấp bộ tài trợ.
3:Đăng ký và cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN)Mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN - International Standard Serial Number) được cấp cho các xuất bản phẩm dạng giấy và điện tử, như: tạp chí định kỳ; tạp chí chuyên khảo; báo; bản tin; ấn phẩm thông tin; niên giám; báo cáo thường niên; kỷ yếu hội nghị, hội thảo; phụ trương, phụ bản của các xuất bản phẩm nhiều kỳ, v.v..