Logo_header
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH KH&CN NĂM 2018 TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN, THỐNG KÊ KH&CN CHO CÁC SỞ KH&CN
Cập nhật lúc: 14 Tháng Tư 2017 1:45:19 CH

Thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2011-2020 đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012, trên cơ sở phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN và văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục, tiến độ xây dựng kế hoạch của Bộ KH&CN; Để đảm bảo tiến độ xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2018 theo đúng quy định của Luật khoa học và công nghệ, Luật ngân sách nhà nước và Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin KH&CN, Cục Thông tin KH&CN quốc gia hướng dẫn các Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách trong hoạt động thông tin, thống kê KH&CN năm 2018.

1. Công văn số 257/TTKHCN
2. Hướng dẫn kế hoạch năm 2018
3. Biểu mẫu kế hoạch năm 2018
4. Phụ lục


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại