Logo_header
BoKH&CN
KHCN & Địa phương
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH KH&CN NĂM 2017 TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN, THỐNG KÊ KH&CN CHO CÁC SỞ KH&CN
Cập nhật lúc: 06 Tháng Tư 2016 10:27:08 SA

Thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2011-2020 đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012, trên cơ sở phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN và văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục, tiến độ xây dựng kế hoạch của Bộ KH&CN; Để đảm bảo tiến độ xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2017 theo đúng quy định của Luật khoa học và công nghệ, Luật ngân sách nhà nước và Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin KH&CN, Cục Thông tin KH&CN quốc gia hướng dẫn các Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN

 File đính kèm:
1. Hướng dẫn kế hoạch 2017
2. Biểu kế hoạch 2017


Ý kiến của bạn Gửi cho bạn bè In bài này Trở lại