Logo_header

CSDL Quốc gia về KH&CN


CSDL nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành

CSDL kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

CSDL ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN


 

CSDL Tài liệu KH&CN Việt Nam

STD là cơ sở dữ liệu toàn văn lớn nhất Việt Nam về tài liệu đăng tải trên các tạp chí KH&CN Việt Nam, trên các kỷ yếu hội nghị, hội thảo KH&CN. CSDL được Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987. Đến cuối năm 2013, STD có trên 170.000 biểu ghi, trong đó hơn 90.000 biểu ghi có đính kèm tài liệu gốc định dạng tệp PDF. Trung bình mỗi năm, STD được cập nhật thêm khoảng 12.000 tài liệu mới

 

 

CSDL Nhiệm vụ khoa học và công nghệ Việt Nam

Cơ sở dữ liệu (CSDL) nhiệm vụ khoa học và công nghệ Việt Nam là CSDL thư mục lớn nhất Việt Nam về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ bao gồm CSDL các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành và CSDL các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

CSDL các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành là CSDL các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai thực hiện trong thực tế tính tại thời điểm cung cấp thông tin. Đến cuối năm 2015, CSDL các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành có trên 3.500 biểu ghi.

CSDL các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ là CSDL về kết quả thu được từ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, bao gồm: báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ; phụ lục tổng hợp các số liệu điều tra, khảo sát, bản đồ, bản vẽ, ảnh, tài liệu đa phương tiện; phần mềm được đăng ký và giao nộp tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. CSDL có trên 20.000 biểu ghi mô tả thư mục và tóm tắt; được cập nhật khoảng 1200-1500 nhiệm vụ/năm. Sử dụng cơ sở dữ liệu này, bạn đọc có thể biết các thông tin chi tiết về chủ nhiệm và các cán bộ tham gia đề tài nghiên cứu, cơ quan chủ trì và tóm tắt các kết quả chủ yếu của đề tài. 

 

 
 
   CSDL SCITEC

Cơ sở dữ liệu SCITEC hiện chứa hơn 340 000 bài báo về khoa hoc và công nghệ của các tạp chí xuất bản ở nước ngoài, có nhan đề và tóm tắt bằng tiếng Việt
  CSDL VNDOC

VNDOC là cơ sở dữ liệu về tài liệu đăng tải trên các tạp chí KH&CN Việt Nam, trên các kỷ yếu hội nghị, hội thảo KH&CN được dịch sang tiếng Anh. Đến cuối năm 2015, VNDOC có trên 22.000 biểu ghi. Trung bình mỗi năm, VNDOC được cập nhật thêm khoảng 6.000 tài liệu mới