Logo_header

CSDL Quốc gia về KH&CN


 

 

Cơ sở dữ liệu Công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Cơ sở dữ liệu Công bố KH&CN Việt Nam (STD) là cơ sở dữ liệu toàn văn lớn nhất Việt Nam về tài liệu đăng tải trên các tạp chí KH&CN Việt Nam, trên các kỷ yếu hội nghị, hội thảo KH&CN. CSDL được Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987. Đến năm 2019, STD có gần 260.000 biểu ghi, trong đó hơn 180.000 biểu ghi có đính kèm tài liệu gốc định dạng tệp PDF. Trung bình mỗi năm, STD được cập nhật thêm khoảng 10.000 tài liệu mới.

 

 

Cơ sở dữ liệu Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Cơ sở dữ liệu (CSDL) Nhiệm vụ khoa học và công nghệ Việt Nam là CSDL thư mục lớn nhất Việt Nam về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ bao gồm CSDL Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành, CSDL kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ và CSDL Ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

CSDL Nhiệm vụ KH&CN các cấp hiện có gần 34.000 biểu ghi bao gồm CSDL Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành có trên 4.000 biểu ghi, CSDL kết quả thực hiện nhiệm vụ có gần 29.000 biểu ghi và CSDL ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ có trên 1.000 biểu ghi.

CSDL Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành là CSDL các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang triển khai thực hiện trong thực tế tính tại thời điểm cung cấp thông tin. Đến năm 2019, CSDL các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành có trên 4.000 biểu ghi.

CSDL kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ là CSDL về kết quả thu được từ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của nhiệm vụ khoa học và công nghệ, bao gồm: báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ; phụ lục tổng hợp các số liệu điều tra, khảo sát, bản đồ, bản vẽ, ảnh, tài liệu đa phương tiện; phần mềm được đăng ký và giao nộp tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. CSDL có gần 29.000 biểu ghi mô tả thư mục và tóm tắt; được cập nhật khoảng 1200-1500 nhiệm vụ/năm. Sử dụng cơ sở dữ liệu này, bạn đọc có thể biết các thông tin chi tiết về chủ nhiệm và các cán bộ tham gia đề tài nghiên cứu, cơ quan chủ trì và tóm tắt các kết quả chủ yếu của đề tài

CSDL ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ là CSDL về việc ứng dụng các kết quả thu được từ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Đến năm 2019, CSDL này có trên 1.000 biểu ghi.

 

 
 
   Cơ sở dữ liệu SCITEC

Cơ sở dữ liệu SCITEC hiện chứa hơn 340 000 bài báo về khoa hoc và công nghệ của các tạp chí xuất bản ở nước ngoài, có nhan đề và tóm tắt bằng tiếng Việt
  Cơ sở dữ liệu VNDOC

VNDOC là cơ sở dữ liệu về tài liệu đăng tải trên các tạp chí KH&CN Việt Nam, trên các kỷ yếu hội nghị, hội thảo KH&CN được dịch sang tiếng Anh. Đến năm 2019, VNDOC có trên 40.000 biểu ghi. Trung bình mỗi năm, VNDOC được cập nhật thêm khoảng 6.000 tài liệu mới