Logo_header

CSDL do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng:

CỔNG THÔNG TIN TÍCH HỢP E-RESEARCH@VISTA
E-Research@Vista
là hệ thống tìm kiếm và truy cập tài nguyên điện tử tích hợp của Cục Thông tin KH&CN Quốc gia (NASATI). Từ một hộp tìm kiếm duy nhất, bạn đọc có thể tiếp cận và sử dụng dễ dàng mọi nguồn tin điện tử hiện có tại Thư viện KH&CN Quốc gia thuộc Cục Thông tin KH&CN Quốc gia.

Các nguồn tin điện tử bao gồm:
   • CSDL do NASATI xuất bản:
      + CSDL Tài liệu KH&CN Việt Nam (STD)
      + CSDL Kết quả nghiên cứu (KQNC)
   • CSDL do NASATI mua quyền truy cập:
      + Science@Direct
      + IOP Science
      + IEEE/Xplore Digital Library
      + ISIKNOWLEDGE
      + SPRINGERLINK
      + Proquest Central
      + AIP/APS Journals
• Ngoài ra, còn có hàng trăm triệu bài nghiên cứu trên các tạp chí và sách điện tử sẵn có trong môi trường nghiên cứu điện tử mở và thông qua thỏa thuận cấp phép truy cập hiện hành từ các nhà xuất bản gốc, nhà xuất bản cấp hai và nhà tích hợp nội dung tài liệu khoa học quốc tế.

CSDL Tài liệu KH&CN Việt Nam

STD là cơ sở dữ liệu toàn văn lớn nhất Việt Nam về tài liệu đăng tải trên các tạp chí KH&CN Việt Nam, trên các kỷ yếu hội nghị, hội thảo KH&CN. CSDL được Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987. Đến cuối năm 2009, STD có trên 130.000 biểu ghi, trong đó hơn 60.000 biểu ghi có đính kèm tài liệu gốc định dạng tệp PDF. Trung bình mỗi năm, STD được cập nhật thêm khoảng 12.000 tài liệu mới

 

CSDL trên Webisis


CSDL trên Access

CSDL Báo cáo Kết quả nghiên cứu (KQNC)
KQNC là CSDL thư mục lớn nhất Việt Nam vể các báo cáo tổng hợp của các đề tài nghiên cứu KH&CN đăng ký và giao nộp tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. CSDL có trên 10.000 mô tả thư mục và tóm tắt; được cập nhật khoảng 600 báo cáo/năm. Sử dụng cơ sở dữ liệu này, bạn đọc có thể biết các thông tin chi tiết về chủ nhiệm và các cán bộ tham gia đề tài nghiên cứu, cơ quan chủ trì và tóm tắt các kết quả chủ yếu của đề tài.
Hiện tại, người dùng tin có thể tra cứu dữ liệu về báo cáo KQNC qua hai hệ thống: 
1) CSDL Báo cáo KQNC trên Webisis
2). CSDL Báo cáo KQNC trên Access

 

 

CSDL Đề tài nghiên cứu đang tiến hành

DETAI là CSDL thư mục về các đề tài nghiên cứu đã được phê duyệt đề cương.

   


VSTA - CSDL thư mục  tiếng Anh Tài liệu KH&CN Việt Nam
là CSDL thư mục tiếng Anh về các bài báo KH&CN Việt Nam đăng trên một số tạp chí KH&CN chọn lọc.
CSDL cho phép tra cứu sử dụng từ trong nhan đề bằng tiếng Anh hoặc từ khoá tiếng Anh. Ngoài ra CSDL cung có thể tìm bằng từ tiếng Việt trong nhan đề.

Quay lại