Logo_header

Các ấn phẩm thông tin do Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia biên soạn, tổ chức biên soạn và xuất bản hàng năm:

1. Khoa học - Công nghệ - Môi trường
   
Xuất bản: hàng tháng (12 số /năm)

 

- Giới thiệu về dự báo, chiến lược, chính sách phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam, khu vực và thế giới
- Cung cấp thông tin thúc đẩy đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp.
- Giới thiệu những thành tựu khoa học và công nghệ mang tính chất đột phá chiến lược.
- Đăng tải thông tin chọn lọc về mjôi trường và phát triển bền vững
- Điểm các sự kiện quan trọng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường trong tháng
Xem bản tin KHNMT điện tử

2. Kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
    Xuất bản:  2 số/năm
 
  Cung cấp thông tin về các đề tài, dự án thuộc các Chương trình KH&CN trong điểm cấp nhà nước, đề tài, dự án cấp bộ được thực hiện trong năm. Ấn phẩm cung cấp các thông tin cơ bản về từng kết quả nghiên cứu như sau: tên đề tài, chủ nhiệm đề tài, tên cơ quan chủ trì, cơ quan chủ quản, cấp đề tài, thời gian hoàn thành đề tài, tóm tắt kết quả nghiên cứu, địa chỉ lưu giữ báo cáo kết quả nghiên cứu
Tra cứu CSDL KQNC

3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đang tiến hành
   
Xuất bản: 2 số / năm

   Cung cấp thông tin về các đề tài, dự án thuộc các Chương trình KH&CN trong điểm cấp nhà nước, đề tài, dự án cấp bộ được thực hiện trong năm. Ấn phẩm cung cấp các thông tin cơ bản về từng kết quả nghiên cứu như sau: tên đề tài, chủ nhiệm đề tài, tên cơ quan chủ trì, cơ quan chủ quản, cấp đề tài, thời gian hoàn thành đề tài, tóm tắt kết quả nghiên cứu, địa chỉ lưu giữ bản thuyết minh đề tài
Tra cứu CSDL DETAI

4. Tạp chí Thông tin & Tư liệu
    Xuất bản 2 tháng 1 số ( 6 số / năm)

   Giới thiệu kết quả nghiên cứu về lý luận và thực tiễn của khoa học thông tin; hướng dẫn nghiệp vụ và phổ biến kinh nghiệm trong công tác thông tin - tư liệu. Tạp chí ra hàng quí.
Xem chi tiết:
 TC Thông tin và Tư liệu trên VJOL

5. Tạp chí tóm tắt tài liệu khoa học và công nghệ Việt Nam
    Xuất bản: hàng tháng (12 số/năm)

   Tạp chí tóm tắt khoa học và công nghệ Việt Nam cung cấp thông tin thư mục về các tài liệu khoa học và công nghệ Việt Nam được đăng tải trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học. Tạp chí ra hàng tháng.
Tra cứu CSDL Tài liệu KH&CN Việt Nam

6. Vietnamese Scientific and Technological Abstracts - VSTA
    Xuất bản: hai tháng/số (6 số/năm)

   Là Tạp chí tóm tắt tài liệu khoa học và công nghệ chọn lọc của Việt Nam. VSTA thông báo thư mục hoặc thư mục có tóm tắt bằng tiếng Anh những tài liệu khoa học và công nghệ Việt Nam. Mỗi số chứa khoảng 200 bài.  Tạp chí ra hai tháng một số.
Truy cập CSDL VSTA

7. Thông báo sách mới

   Giới thiệu dưới dạng thư mục các sách khoa học và công nghệ trong nước và nước ngoài do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thu thập được.
Giới thiệu băng hình và đĩa hình các phim khoa học hiện có tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, nhằm giúp cho việc phổ biến nâng cao dân trí và tuyên truyền những thành tựu khoa học và công nghệ cũng như kinh nghiệm quản lý và sản xuất trong nước và nước ngoài. Trong Thông báo có ghi rõ tên phim, tóm tắt nội dung, độ dài phim và hệ băng (PAL, NTSC).
Trên cơ sở thư mục này, có thể yêu cầu cung cấp tài liệu gốc hoặc bản sao. Ra hai tháng một số

8. Tổng luận Khoa học - Công nghệ - Kinh tế
    Xuất bản: hàng tháng (12 số /năm)

   Mỗi số là một tổng luận hoặc chuyên khảo về một vấn đề cấp bách hiện nay trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và môi trường. Tổng luận do các chuyên gia của các ngành biên soạn, rất bổ ích cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu ... để tham khảo khi chuẩn bị các quyết định. Ra 12 số/năm.

Xem Tổng luận KH-CN-KT

9. Vietnam Infoterra Newsletter
    Xuất bản: hàng quý (4 số/năm)

  Cung cấp những thông tin về: chiến lược, chính sách, sắc lệnh, chỉ thị, các hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về tình hình cũng như các biện pháp phòng ngừa và khắc phục ô nhiễm đất, nước, không khí ở các đo thị và nông thôn; vấn đề cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường, vấn đề xử lý tái chế và sử dụng chất thải, các hội nghị, hội thảo, giáo dục và đào tạo về môi trường. Bản tin ra 4 số/năm

10. Khoa học và Công nghệ Việt Nam 1996-2000, 2001, 2002, 2003 và 2004

   Tập sách do Bộ Khoa học và Công nghệ biên soạn và xuất bản hàng năm, khái quát toàn bộ hoạt động khoa học và công nghệ Việt Nam, bao gồm các vấn đề về quản lý nhà nước, nguồn lực, nhiệm vụ và kết quả của hoạt động KH&CN trong năm. Sách dày 200-300 trang, ra quý 4 hàng năm.                                              

11. Khoa học và công nghệ thế giới
    Xuất bản: hàng năm (1 số /năm)

   Sách Khoa học và Công nghệ thế giới được biên soạn hàng năm với nội dung tổng kết những xu thế phát triển khoa học và công nghệ trên thế giới; những chiến lược, chính sách và hoạt động khoa học và công nghệ của các nước trên thế giới. Sách gồm 2 phần: 1- Các xu thế phát triển KH&CN của thế giới; và 2- Khoa học và công nghệ của các nước trên thế giới.

12. Từ điển từ khoá khoa học và công nghệ

   Tập 1 - Bảng tra chính: bao gồm các thuật ngữ khoa học thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, xếp theo thứ tự vần chữ cái tiếng Việt. Ngoài ra, còn có danh mục các từ khoá đặc biệt về địa danh, cơ quan tổ chức vè tên sinh vật.
Tập 2 - Bảng tra từ khoá hoán vị. Tài liệu sử dụng để xử lý nội dung tài liệu KH&CN.

13. Giới thiệu Công nghệ và Thiết bị có thể chuyển giao tại Techmart

 

 Giới thiệu công nghệ và thiết bị; giải pháp phần mềm; dịch vụ khoa học và công nghệ chào bán tại chợ công nghệ và thiết bị Việt Nam cũng như khư vực. Các thông tin được trích dẫn từ Chợ ảo về công nghệ và thiết bị Việt Nam theo địa chỉ:
http://www.techmartvietnam.vn

14.  Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu thư mục. 2 tập

   Khổ mẫu Marc 21 cho dữ liệu thư mục dịch từ bản tiếng Anh "Format for bibliographic data: including Guidelines for content designation" do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia tổ chức biên soạn năm 2004. Sách gồm 2 tập

15.  Khổ mẫu MARC 21 rút gọn

   Nhằm giúp cho việc ứng dụng MARC 21 vào công tác thư viện, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia tổ chức biên soạn tài liệu này. 

16. Quy tắc biên mục Anh-Mỹ. Lần xuất bản thư hai

   Quy tắc biên mục Anh Mỹ (AACR2) là một bộ quy tắc nổi tiếng thế giới. Trung tâm dịch từ bản tiếng Anh, phiên bản 2002, cập nhật 2005.
Đây là một tài liệu nghiệp vụ quy giá đối với cộng đồng thông tin thư viện Việt Nam. Tài liệu do NXB Khoa học và Kỹ Thuật in, 800 trang

 

Về đặt mua tài liệu, liên hệ với:
Văn phòng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia
24 Lý Thường Kiệt,Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 04-39349923
Fax: 04-39349127
Quay lại