Logo_header
 BAN LÃNH ĐẠO CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA


CỤC TRƯỞNG


TS. TRẦN ĐẮC HIẾN
Điện thoại:
(024)-39341405
Email:
trandachien@vista.gov.vn


PHÓ CỤC TRƯỞNG

Ths. ĐÀO MẠNH THẮNG
Điện thoại: (024)-38262724
Email: 
daothang@vista.gov.vn
 


Ths. VŨ ANH TUẤN
Điện thoại: (024)-38266739
Email:
vuanhtuan@vista.gov.vn


Ths. TRẦN THỊ THU HÀ
Điện thoại: (024)-39349118
Email:
tranthithuha@vista.gov.vn 
Quay lại