Logo_header
Thông tin quản lý chỉ đạo điều hành
PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ KHẢ NĂNG CHIA SẺ VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Cập nhật lúc: 15:10 02/06/17
Dành cho các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
DANH SÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG ĐẦU MỐI THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (CẬP NHẬT 05/01/2017)
Cập nhật lúc: 10:22 08/05/17
Danh sách tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH KH&CN NĂM 2018 TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN, THỐNG KÊ KH&CN CHO CÁC SỞ KH&CN
Cập nhật lúc: 13:45 14/04/17
Thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2011-2020 đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012, trên cơ sở phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN và văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục, tiến độ xây dựng kế hoạch của Bộ KH&CN; Để đảm bảo tiến độ xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2018 theo đúng quy định của Luật khoa học và công nghệ, Luật ngân sách nhà nước và Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin KH&CN, Cục Thông tin KH&CN quốc gia hướng dẫn các Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách trong hoạt động thông tin, thống kê KH&CN năm 2018.
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH KH&CN NĂM 2018 TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN, THỐNG KÊ KH&CN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG ĐẦU MỐI THÔNG TIN TẠI CÁC BỘ, NGÀNH
Cập nhật lúc: 13:35 14/04/17
Thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2011-2020 đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012, trên cơ sở phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN và văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục, tiến độ xây dựng kế hoạch của Bộ KH&CN; Để đảm bảo tiến độ xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2018 theo đúng quy định của Luật khoa học và công nghệ, Luật ngân sách nhà nước và Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin KH&CN, Cục Thông tin KH&CN quốc gia hướng dẫn các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN tại các bộ, ngành xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2018 trong lĩnh vực thông tin KH&CN
TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN THU THẬP, ĐĂNG KÝ, LƯU GIỮ VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NHIỆM VỤ KH&CN TRÊN TOÀN QUỐC
Cập nhật lúc: 16:51 14/03/17
Ngày 10/3/2017, Cục Thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) quốc gia ban hành công văn về việc tăng cường thực hiện thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN gửi các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN cấp Bộ và các Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
CÔNG VĂN VỀ VIỆC PHỐI HỢP KẾT NỐI, TỔ CHỨC KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG NGUỒN TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUA MẠNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM (VINAREN)
Cập nhật lúc: 14:16 14/03/17
Ngày 09/3/2017, Cục Thông tin khoa học và công nghệ (KH&CN) quốc gia ban hành công văn số 142/TTKHCN về việc phối hợp kết nối, tổ chức khai thác và sử dụng nguồn tin KH&CN qua Mạng nghiên cứu và đào tạo Việt Nam (VinaREN)
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC SỰ KIỆN TỔ CHỨC TẠI ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
Cập nhật lúc: 09:38 09/02/17
Kế hoạch triển khai các sự kiện tổ chức tại địa phương năm 2017

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối