Logo_header
BoKH&CN
KHCN & Địa phương
Thông tin quản lý chỉ đạo điều hành
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN TOÀN QUỐC
Cập nhật lúc: 14:05 11/12/17
Thực hiện Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ và Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN
TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN THU THẬP, ĐĂNG KÝ, LƯU GIỮ VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NHIỆM VỤ KH&CN TRÊN TOÀN QUỐC
Cập nhật lúc: 17:16 08/11/17
Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN trên toàn quốc, ngày 07/11/2017, Cục Thông tin KH&CN quốc gia ban hành các Công văn: Công văn số 722/TTKHCN gửi các Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN cấp tỉnh; Công văn 720/TTKHCN gửi các tổ chức đầu mối thông tin KH&CN tại các Bộ, ngành.
THÔNG BÁO MỞ LỚP TẬP HUẤN "NGHIỆP VỤ THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ" TẠI LÂM ĐỒNG
Cập nhật lúc: 14:55 04/08/17
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khoa học và công nghệ năm 2017, Trường Quản lý khoa học và công nghệ phối hợp với Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia tổ chức lớp tập huấn “Nghiệp vụ Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ” từ ngày 22-25/8/2017
BAN HÀNH THÔNG TƯ SỐ 10/2017/TT-BKHCN NGÀY 28/6/2017 QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG, DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Cập nhật lúc: 16:00 20/07/17
“Ban hành Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28/6/2017 quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN”
PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ KHẢ NĂNG CHIA SẺ VÀ NHU CẦU SỬ DỤNG CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Cập nhật lúc: 15:10 02/06/17
Dành cho các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
DANH SÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG ĐẦU MỐI THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (CẬP NHẬT 05/01/2017)
Cập nhật lúc: 10:22 08/05/17
Danh sách tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin khoa học và công nghệ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH KH&CN NĂM 2018 TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN, THỐNG KÊ KH&CN CHO CÁC SỞ KH&CN
Cập nhật lúc: 13:45 14/04/17
Thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2011-2020 đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012, trên cơ sở phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2015 của Bộ trưởng Bộ KH&CN và văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục, tiến độ xây dựng kế hoạch của Bộ KH&CN; Để đảm bảo tiến độ xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN năm 2018 theo đúng quy định của Luật khoa học và công nghệ, Luật ngân sách nhà nước và Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin KH&CN, Cục Thông tin KH&CN quốc gia hướng dẫn các Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách trong hoạt động thông tin, thống kê KH&CN năm 2018.

Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối