Logo_header

 

CÁC ẤN PHẨM THÔNG TIN DO CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA BIÊN SOẠN, TỔ CHỨC BIÊN SOẠN VÀ XUẤT BẢN HÀNG NĂM1. Tạp chí Thông tin & Tư liệu

    Xuất bản 2 tháng 1 số ( 6 số / năm)

 

   Giới thiệu kết quả nghiên cứu về lý luận và thực tiễn của khoa học thông tin; hướng dẫn nghiệp vụ và phổ biến kinh nghiệm trong công tác thông tin - tư liệu. Tạp chí ra hàng quí.
Xem chi tiết:
 TC Thông tin và Tư liệu trên VJOL

2. Tổng luận Khoa học - Công nghệ - Kinh tế

    Xuất bản: hàng tháng (12 số /năm)

 
   Mỗi số là một tổng luận hoặc chuyên khảo về một vấn đề cấp bách hiện nay trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và môi trường. Tổng luận do các chuyên gia của các ngành biên soạn, rất bổ ích cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu ... để tham khảo khi chuẩn bị các quyết định. Ra 12 số/năm.
Xem Tổng luận KH-CN-KT

3. Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

    Xuất bản: hàng tháng (12 số /năm)

Số 1/2017 Số 2/2017 Số 3/2017 Số 4/2017 Số 5/2017 Số 6/2017
Số 7/2017 Số 8/2017 Số 9/2017 Số 10/2017 Số 11/2017 Số 12/2017

 4. Khoa học và công nghệ Việt Nam  

 
  Tập sách do Bộ Khoa học và Công nghệ biên soạn và xuất bản hàng năm, khái quát toàn bộ hoạt động khoa học và công nghệ Việt Nam, bao gồm các vấn đề về quản lý nhà nước, nguồn lực, nhiệm vụ và kết quả của hoạt động KH&CN trong năm. Sách dày 200-300 trang, ra quý 4 hàng năm.                                              

5. Khoa học và công nghệ thế giới

    Xuất bản: hàng năm (1 số /năm)

  Sách Khoa học và Công nghệ thế giới được biên soạn hàng năm với nội dung tổng kết những xu thế phát triển khoa học và công nghệ trên thế giới; những chiến lược, chính sách và hoạt động khoa học và công nghệ của các nước trên thế giới. Sách gồm 2 phần: 1- Các xu thế phát triển KH&CN của thế giới; và 2- Khoa học và công nghệ của các nước trên thế giới.

6. Từ điển từ khoá khoa học và công nghệ

  Tập 1 - Bảng tra chính: bao gồm các thuật ngữ khoa học thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, xếp theo thứ tự vần chữ cái tiếng Việt. Ngoài ra, còn có danh mục các từ khoá đặc biệt về địa danh, cơ quan tổ chức vè tên sinh vật.
Tập 2 - Bảng tra từ khoá hoán vị. Tài liệu sử dụng để xử lý nội dung tài liệu KH&CN.


7. Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu thư mục. 2 tập

  Khổ mẫu Marc 21 cho dữ liệu thư mục dịch từ bản tiếng Anh "Format for bibliographic data: including Guidelines for content designation" do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia tổ chức biên soạn năm 2004. Sách gồm 2 tập
 

8.  Khổ mẫu MARC 21 rút gọn

   Nhằm giúp cho việc ứng dụng MARC 21 vào công tác thư viện, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia tổ chức biên soạn tài liệu này. 
 

9. Quy tắc biên mục Anh-Mỹ. Lần xuất bản thư hai

 
Quy tắc biên mục Anh Mỹ (AACR2) là một bộ quy tắc nổi tiếng thế giới. Trung tâm dịch từ bản tiếng Anh, phiên bản 2002, cập nhật 2005.
Đây là một tài liệu nghiệp vụ quy giá đối với cộng đồng thông tin thư viện Việt Nam. Tài liệu do NXB Khoa học và Kỹ Thuật in, 800 trang

 

 

Văn phòng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia
24 Lý Thường Kiệt,Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 024-39349923
Fax: 024-39349127