Logo_header

Thư viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia trực thuộc Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia tiền thân là Thư viện của Học viện Viễn đông Bác cổ do Nhà nước đô hộ Pháp thành lập tháng 1 năm 1901 chuyên nghiên cứu về Viễn đông và Đông dương. Năm 1958, khi Uỷ ban Khoa học Nhà nước ra đời, Nhà nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa đã quyết định lấy cơ sở thư viện của Học viện Viễn đông Bác cổ ở Hà Nội tổ chức thành Thư viện Khoa học Trung ương vào ngày 6 tháng 2 năm 1960. Năm 1968, Thư viện Khoa học Trung ương được tách thành hai thư viện là Thư viện KH&KTTW trực thuộc Uỷ ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước và Thư viện Khoa học Xã hội trực thuộc Uỷ ban Khoa học Xã hội.

Từ tháng 9 năm 1990, Thư viện KH&KTTW cùng với Viện Thông tin KH&KTTW hợp nhất thành Trung tâm Thông tin Tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc gia (nay là Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia).

Từ năm 2011 đến nay, Thư viện có tên chính thức là Thư viện KH&CN quốc gia, trực thuộc Cục Thông tin KH&CN quốc gia.

Sau gần 50 năm xây dựng và phát triển, Thư viện Khoa học và Công nghệ quốc gia đã xây dựng được một nguồn tin khoa học và công nghệ lớn nhất Việt Nam, bao quát hầu hết các ngành khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và các lĩnh vực công nghệ quan trọng, phục vụ phát triển nền khoa học và công nghệ nước nhà.

Do những đóng góp to lớn trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, Thư viện đã được Nhà nước ta tặng thưởng huân chương cao quý: Huân chương Lao động Hạng Nhất.

Cơ cấu tổ chức

Phòng Phát triển nguồn tin

Chức năng: Là đơn vị thực hiện chức năng phát triển nguồn tin và xử lý tài liệu KH&CN nhằm phục vụ các đối tượng người dùng tin trong cả nước.

Nhiệm vụ:

-          Xây dựng chính sách phát triển nguồn tin KH&CN cho cả nước;

-          Tổ chức cập nhật, bổ sung, phát triển các nguồn tin KH&CN trọng yếu cho cả nước;

-          Thực hiện công tác trao đổi, biếu tặng, hợp tác trong và ngoài nước về nguồn tin KH&CN; Phối hợp bổ sung tài liệu với các cơ quan thông tin thư viện trong cả nước;

-          Phân loại, biên mục sách và các tài liệu KH&CN in ấn và điện tử;

-          Xử lý thông tin, xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về các tài liệu KH&CN do Thư viện quản lý.

-          Thực hiện nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực thông tin và thư viện KH&CN;

-          Quản lý cán bộ, tài sản, hồ sơ tài liệu và thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Thư viện giao.

Liên hệ:

Điện thoại: 024. 38256348           

Email: phattriennguontin@vista.gov.vn

 

 

Phòng Tra cứu-Chỉ dẫn

Chức năng: Là đơn vị thực hiện chức năng tạo lập và phát triển các dịch vụ thông tin KH&CN.

Nhiệm vụ:

-          Hướng dẫn bạn đọc tra cứu các nguồn tin KH&CN trong nước và quốc tế;

-          Tra cứu và cung cấp thông tin về các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng và đang thực hiện phục vụ các Hội đồng xét duyệt đề tài;

-          Cung cấp thông tin cho các chương trình KH&CN cấp quốc gia;

-          Tra cứu, tạo lập và phát triển các sản phẩm, dịch vụ thông tin KH&CN;

-          Tổ chức và thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực thông tin - thư viện theo quy định của pháp luật;

-          Thực hiện nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực thông tin và thư viện KH&CN.

-          Quản lý cán bộ, tài sản, hồ sơ tài liệu và thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Thư viện giao.

Liên hệ:

Điện thoại: 024. 38249911       

Email: phongtracuu@vista.gov.vn

 

 

Phòng Đọc Tổng hợp

Chức năng: Là đơn vị thực hiện công tác tổ chức phục vụ bạn đọc khai thác và bảo quản vốn tài liệu thư viện.

Nhiệm vụ:

-          Phục vụ bạn đọc khai thác “một cửa” các  nguồn tin KH&CN trong và ngoài nước có tại thư viện: sách, tạp chí, kết quả nghiên cứu, các CSDL KH&CN trong và ngoài nước;

-          Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác bảo quản nguồn tài liệu in ấn tại thư viện;

-          Quản trị, cập nhật CSDL bạn đọc, CSDL Lưu thông tài liệu.

-          Hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện;

-          Trưng bày tài liệu theo chủ đề, theo sự kiện phục vụ bạn đọc;

-          Tạo lập và phát triển các sản phẩm và dịch vụ có liên quan ttheo quy định; 

-          Thực hiện nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực thông tin và thư viện KH&CN.

-          Quản lý cán bộ, tài sản, hồ sơ tài liệu và thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Thư viện giao.

Liên hệ:

Điện thoại: 024. 38254991       

Email: phongtracuu@vista.gov.vn

Phòng Công tác bạn đọc

Chức năng: Là đơn vị thực hiện chức năng quảng bá các dịch vụ thư viện và đầu mối thường trực Liên hợp Thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN.

Nhiệm vụ:

-          Thực hiện công tác quảng bá và thu hút bạn đọc đăng ký sử dụng Thư viện;

-          Đầu mối thường trực Liên hợp Thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN;

-          Đầu mối liên hệ và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thông tin KH&CN;

-          Cấp thẻ bạn đọc tại chỗ và trực tuyến;

-          Nghiên cứu nhu cầu tin của bạn đọc, đề xuất các biện pháp đáp ứng cao nhất nhu cầu thông tin KH&CN cho từng đối tượng và tiếp nhận thông tin phản hồi;

-          Thực hiện nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực thông tin và thư viện KH&CN.

-          Quản lý cán bộ, tài sản, hồ sơ tài liệu và thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Thư viện giao.

Liên hệ:

Điện thoại: 024. 39349928      

Email: bandoc@vista.gov.vn

Quay lại