Logo_header
KHCN & Địa phương
Thư viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia trực thuộc Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia mà tiền thân là Thư viện của Học viện Viễn đông Bác cổ do Nhà nước đô hộ Pháp thành lập tháng 1 năm 1901 chuyên nghiên cứu về Viễn đông và Đông dương. Năm 1958, khi Uỷ ban Khoa học Nhà nước ra đời, Nhà nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa đã quyết định lấy cơ sở thư viện của Học viện Viễn đông Bác cổ ở Hà Nội tổ chức thành Thư viện Khoa học Trung ương vào ngày 6 tháng 2 năm 1960. Năm 1968, Thư viện Khoa học Trung ương được tách thành hai thư viện là Thư viện KH&KTTW trực thuộc Uỷ ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước và Thư viện Khoa học Xã hội trực thuộc Uỷ ban Khoa học Xã hội.
Từ tháng 9 năm 1990, Thư viện KH&KTTW cùng với Viện Thông tin KH&KTTW hợp nhất thành Trung tâm Thông tin Tư liệu Khoa học và Công nghệ Quốc gia (nay là Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia).
Gần 45 năm xây dựng và phát triển, Thư viện KH&KTTW đã xây dựng được một nguồn tin khoa học và công nghệ (KH&CN) lớn nhất Việt Nam, bao quát hầu hết các ngành khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và các lĩnh vực công nghệ quan trọng, phục vụ phát triển nền khoa học và công nghệ nước nhà.
Do những đóng góp to lớn trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, Thư viện Khoa học và Kỹ thuật Trung ương đã được Nhà nước ta tặng thưởng huân chương cao quý: Huân chương Lao động Hạng Nhất.
Quay lại